Civil Site Design Plus – Roundabout Design (видео)

Кратко видео за създаване на кръгово кръстовище в Civil Site Design Plus:

 • Създаване на типови напречни профили за двата пътя и кръга;
 • Управление на геометрията на кръстовището с цел добро отводняване;
 • Добавяне на кръговата геометрия и обединяване с TotalModel повърхнината;
 • Редакция и визуализация на кръговото кръстовище.

Civil Site Design Plus – Conditional Templates and Excel Link (Видео)

Кратко видео за създаване на условия за канавки дясно и ляво и връзка с MS Excel:

 • Шаблони и условия за прилагане при изкоп и насип;
 • Редакция на списъците от Conditional Templates Overrides;
 • Експорт и редакция на канавки дясно и ляво в MS Excel;
 • Вмъкване на редактираните списъци в Civil Site Design Plus.

Онлайн семинар 31 Юли 2024 – Геодезическа функционалност в Civil Site Design Plus

Онлайн семинар 31 Юли 2024 (15:00 – 16:00)

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме геодезическата функционалност в Civil Site Design Plus:

 • Вмъкване на точки и работа с точкови групи;
 • Точкови стилове и настройки на визуализацията;
 • Автоматично връзване на линейни обекти по кодове и редакция;
 • Точкови репорти спрямо оси, повърхнини и други обекти;
 • Извличане на трасировъчни точки от проекта;
 • Визуализация на точките в моделния, вертикалния или напречния редактор;

Регистрация

Civil Site Design Plus – Надвишения и контрол на нивелета на канавка (видео)

CSD Plus пример за надвишения и контрол на нивелета на канавка:

 • Прилагане и редакция на надвишения на настилка и банкет (Apply Superelevation);
 • Типови напречни профили за канавки ляво и дясно (Left & Right with or without Ditch) и прилагане на условия за изкоп при банкета (Conditional Templates);
 • Задаване на String по канавката и промяна на геометрията в надлъжния профил.

Civil Site Design Plus проектиране на улици, кръстовища и уширения (Част 2)

Втора част от Civil Site Design Plus пример за проектиране на улици, кръстовища и уширения:

 • Добавяне на помощни повърхнини с наклон и отстояние от даден код чрез String Code Surface Extend;
 • Създаване на String обекти по помощната повърхнина с Create Draped Profile Strings;
 • Моделиране на отворени и затворени Grading обекти с типов напречен профил и с възможност за промяна на геометрията по нивелетата;
 • Отпечатване на Design Constraints във вертикалния редактор и контролиране на нивелетата;
 • Общ модел на проекта (Model Builder) от автоматичния TotalModel на пътища и кръстовища + допълнителните String и Grading обекти.

Civil Site Design Plus проектиране на улици, кръстовища и уширения (Част 1)

Първа част от Civil Site Design Plus пример за проектиране на улици, кръстовища и уширения:

 • Вмъкване на сателитна повърхнина и снимка от Google или Bing;
 • Създаване на улични оси, типови напречни профили и тяхната редакция за конкретната улица;
 • Автоматично създаване на бордюри и редакция на радиуса;
 • Нагласяване на нивелети и напречни профили за по-добро оттичане на повърхностните води;
 • Уширение до полилиния, създаване и редакция на бордюрен профил (String from Code);
 • Визуализация в Model Viewer на Civil Site Design Plus.

CSD Plus пример за рехабилитация и реконструкция (видео)

Пример за рехабилитация и реконструкция в Civil Site Design Plus:

 • Вмъкване на точки и характерни линии – център, ляво и дясно;
 • Сравняване на централните точки с проектната ос;
 • Задаване на линиите на сеченията в централните точки;
 • Типов напречен профил за рехабилитация и реконструкция;
 • Контрол на надлъжния профил с информация за минимална дълбочина в ляво и дясно;
 • Подробен репорт за напречните никлони и преглед на предложените проектни надвишения в кривите.

Civil Site Design Plus – Кръгово, улици и скосени бордюри (видео)

В това видео разглеждаме как да изградим модел на кръгово и входящи улици със Civil Site Design Plus:

 • Вмъкване на LandXML на терен и оси;
 • Създаване на типов напречен профил;
 • Автоматични улици и бордюри;
 • Въртене и уширение на настилка;
 • Скосяване на бордюри.

Какво ново във версия Civil Site Design v25

Новият Civil Site Design V25 може да бъде инсталиран на следните платформи:

 • AutoCAD 2019 – 2025
 • Civil 3D 2019 – 2025
 • BricsCAD V21 – V24

Custom Variations | ScriptX
ScriptX е външен скриптов редактор за дефиниране и прилагане на промени в напречната геометрия на пътя – откоси, рампи, наклонени бордюри др.
В Design Data Form редактора (секцията Custom Variation) се намират списък с напречни редакции, които можете да свалите като външен скрипт файл. После в ScriptX редактора можете да настроите последователност от команди за съответните кодове и пикетни точки за приложение в геометрията на модела.

Ограничаване на повърхнини по кодове
Подобрено е триангулирането на проектните повърхнини чрез прилагане на кодове на триъгълниците за премахване, с което се оптимизира финалната геометрия. Кодовете, които прилагате, могат да се запишат във файл и да се прилагат и за други проектни модели.

Експорт на повърхнини и на модел
С новия интерфейс на версия CSD v25 можете да извлечете повърхнини в редица файлове формати като LandXML, 12da, DWG (3D Faces), DXF (3D Faces), TIFF, IFC, DEM, OBJ, STL, Point File и 3D PDF. Тримерният CSD модел може да бъде експортиран като 2D или 3D полилинии в DWG или DXF формат.

Осови напречни линии по слой
С тази нова функция можете да сгъстявате напречните линии на пътния модел на базата на върховете на 2D и 3D полилинии, така че да се опишат идеално уширенията вляво и вдясно. Необходимо е съответните полилинии да са в даден слой и при неговото избиране в Sample Sections by Layer опцията, геометрията на пътя идеално ще покрие тази на полилиниите.

Toolspace подобрения и нов Grading String Manager

В Toolspace секцията можете вече да печатате надлъжни и напречни профили, както и да включвате / изключвате напречните линии на дадена ос.
Чрез добавения Grading String Manager в секцията Toolspace можете да включвате / изключвате автоматичното подновяване на Grading обектите в модела.

Бързи команди в VGE редактора
В новата версия CSD v25 са добавени редица бързи комнди (CTRL + друг бутон) в VGE прозореца за надлъжна редакция. Можете по-лесно да добавяте / изтривате връх, да плъзгате по входящ или изходящ наклон и да включвате прозорзите за напречна редакция, шаблони, обеми, както и други полезни функции.

Вижте повече …

Конференция Civil Site Design Plus – 28 Май 2024

КАД Пойнт Ви кани на конференция за Civil Site Design Plus – най-доброто решение за пътно проектиране. Специално за събитието ще е Флорин Балку от Australian Design Company, който ще Ви представи новостите в Civil Site Design Plus, реализирани проекти по света и ще изтегли 5 безплатни годишни лиценза за 5 човека от присъстващите.

Програма и регистрация