Civil Site Design Plus

Изключителен софтуер на изгодна цена

Civil Site Design Plus е специализиран софтуерен продукт на Civil Site Solutions, вграден в платформа AutoCAD OEM. Лицензът е постоянен с включен абонамент за първата година, като така получавате едновременно всички нови функции в Civil Site Design и AutoCAD OEM.


Работа с точки

Civil Site Design Plus има удобен интерфейс за вмъкване на точкови файлове с X, Y, Z, номер точка, описание, както и други полета. Автоматично могат да се вмъкнат предварително готови блокове на база кода на съответната точка, както и да се свържат точките в линии. Чрез удобен редактор се редактират кодовите линии, които след това служат за характерни линии към повърхнини.

Вмъкнатите точки се групират в точкови групи по номер, описание или друг техен параметър. Отделните точкови групи могат да имат различно представяне в модела, както и възможност за автоматично създаване на повърхнина.


Създаване на оси

Чрез Civil Site Design Plus се създават оси от полилиния като лесно се редактират преходни и кръгови криви по направлението. Удобни стилове и етикети на геометрията се добавят автоматично, с възможност за редакция на надписите на пикетажа, характерните точки и кривите спрямо изискванията на проекта. Оста носи информация за скоростта в съответните участъци и се поддържа обмен на информация през LandXML формат. Освен това можете да извлечете различни репорти, както в таблица в чертежа, така и в таблични файлове за допълнителна редакция.


Работа с повърхнини

Civil Site Design Plus работи изключително бързо със сложни повърхнинни обекти, създадени от точки, характерни линии, контури, триъгълници и се поддържа и двустранен LandXML обмен. Можете да представяте удобно надписи на хоризонтали, стрелки на наклона и цветни схеми и всичко се обновява динамично при промяна на геометрията. Удобно се пресмятат обемите между повърхнини, а също така повърхнините могат да се обединяват в общи Paste Surfaces, които динамично се подновяват при смяна на геометрията.


Типови напречни профили

Със Civil Site Design Plus бързо и лесно се изгражда библиотека с типови напречни профили. Задават се материали и дебелини на слоевете, които могат да имат наклон и разширение в ръб настилка. За рехабилитация може да се дефинира долната граница на слоя, която да прилепва към повърхнина, а при достигане на минимална дълбочина – да фрезова остатъка.


Пътни обекти

Програмата автоматично предлага нивелетно решение с редица методи за промяна – спрямо терен, съседни оси, входящ и изходящ наклон в характерните точките и много други начини за промяна на геометрията. За нуждите на рехабилитацията могат да се проследяват дебелините на настилките в ос, ръб настилка ляво и дясно за постигане на минимални обеми на вложените материали. Със Civil Site Design Plus се задават автоматични надвишения и уширения спрямо стандартни таблици като промените се отразяват динамично на пътните обекти.


Визуализация и анализ на геометрията

Civil Site Design Plus използва удобен Model Viewer в реално време за представяне, редакция и анализ на пътната инфраструктура. Всяка промяна в модела се обновява динамично, а пътните обекти се редактират с десен клик директно в Model Viewer. Mогат да се представят различни 3D елементи като пътни знаци, растителност, превозни средства, спирки, хора и др. Програмата има възможност да изследва видимостта от различни гледни точки по направлението на пътя (улицата) или в кръстовища и връзки. На база на този анализ могат да се представят прекъснати и непрекъснати линии в Model Viewer и с един клик те да се пренесат в чертежа, което спестява много ценно време на проектанта.


Документация на модела

Със Civil Site Design Plus могат да се разпечатат изключително бързо дълги надлъжни и напречни профили по зададени стилове и да се извличат точки, 2D и 3D полилинии с настроени цветове и слоеве. От модела на пътя могат да се вмъкнат в модела или да се експортират таблични данни с проектни коти, теренни коти и координати на точките от ос ляво и дясно, както и на вложените материали и изкопно-насипни работи.