Какво ново във версия Civil Site Design v25

Новият Civil Site Design V25 може да бъде инсталиран на следните платформи:

  • AutoCAD 2019 – 2025
  • Civil 3D 2019 – 2025
  • BricsCAD V21 – V24

Custom Variations | ScriptX
ScriptX е външен скриптов редактор за дефиниране и прилагане на промени в напречната геометрия на пътя – откоси, рампи, наклонени бордюри др.
В Design Data Form редактора (секцията Custom Variation) се намират списък с напречни редакции, които можете да свалите като външен скрипт файл. После в ScriptX редактора можете да настроите последователност от команди за съответните кодове и пикетни точки за приложение в геометрията на модела.

Ограничаване на повърхнини по кодове
Подобрено е триангулирането на проектните повърхнини чрез прилагане на кодове на триъгълниците за премахване, с което се оптимизира финалната геометрия. Кодовете, които прилагате, могат да се запишат във файл и да се прилагат и за други проектни модели.

Експорт на повърхнини и на модел
С новия интерфейс на версия CSD v25 можете да извлечете повърхнини в редица файлове формати като LandXML, 12da, DWG (3D Faces), DXF (3D Faces), TIFF, IFC, DEM, OBJ, STL, Point File и 3D PDF. Тримерният CSD модел може да бъде експортиран като 2D или 3D полилинии в DWG или DXF формат.

Осови напречни линии по слой
С тази нова функция можете да сгъстявате напречните линии на пътния модел на базата на върховете на 2D и 3D полилинии, така че да се опишат идеално уширенията вляво и вдясно. Необходимо е съответните полилинии да са в даден слой и при неговото избиране в Sample Sections by Layer опцията, геометрията на пътя идеално ще покрие тази на полилиниите.

Toolspace подобрения и нов Grading String Manager

В Toolspace секцията можете вече да печатате надлъжни и напречни профили, както и да включвате / изключвате напречните линии на дадена ос.
Чрез добавения Grading String Manager в секцията Toolspace можете да включвате / изключвате автоматичното подновяване на Grading обектите в модела.

Бързи команди в VGE редактора
В новата версия CSD v25 са добавени редица бързи комнди (CTRL + друг бутон) в VGE прозореца за надлъжна редакция. Можете по-лесно да добавяте / изтривате връх, да плъзгате по входящ или изходящ наклон и да включвате прозорзите за напречна редакция, шаблони, обеми, както и други полезни функции.

Вижте повече …